Koralky-shop.cz

Switch to desktop Register Login

Obchodní podmínky

1. Provozovatel

Internetový e-shop www.koralky-shop.cz provozuje společnost VALNERA, spol. s.r.o., se sídlem Tečovice 153, PSČ 763 02 ZLÍN , IČ: 28344375 DIČ: CZ28344375, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 62622 (dále jen Prodávající).

2. Objednání zboží, kupní smlouva

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu koralky-shop.cz jsou závazné pro obě smluvní strany . Objednáním zboží u internetového obchodu koralky-shop.cz uzavírá kupující s Prodávajícím kupní smlouvu na dálku ve smyslu § 53 obč. zákoníku. Objednáním zboží nebo registrací Kupující potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a vyslovuje souhlas s nimi. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího formou elektronické pošty.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu koralky-shop.cz, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Způsob platby

Kupní cenu lze uhradit takto :
na dobírku
bezhotovostní převod na účet : 229663486/0300
hotovost (osobní odběr v provozovně Tečovice 153, ZLÍN 4)
Zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
V případě stornování objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, zpravidla do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury - daňového dokladu, je-li Kupujícímu zaslán.
Kupující v případě bezhotovostní platby poukáže finanční prostředky za koupi zboží a poplatky na základě vystavené faktury na účet č. 229663486/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Zlín a v měně CZK. Faktura může být zaslána elektronicky, faxem, poštou nebo jiným způsobem.

4. Kupní cena

Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží, včetně DPH, a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, doběrečného poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem.
Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady Prodávajícího na balení, doručování zboží a manipulace potřebná k zajištění závazků Prodávajícího.
Slevy pro registrované maloobchodní zákazníky:
při jednorázovém nákupu nad 1000,-Kč 5% sleva
při jednorázovém nákupu nad 3000,-Kč 10% sleva
při jednorázovém nákupu nad 5000,-Kč 15% sleva
slevy se vztahují pouze na zboží

5. Dodací podmínky

Zboží dodáváme do 5 pracovních dnů, při platbě převodem se dodací lhůta počítá až po připsání částky na náš účet.
Dodací lhůta u zboží, které není skladem se stanoví na základě dohody s Prodávajícím.
-Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
Způsoby dodání:
- zasilatelskou službou smluvní přepravní společnosti
- osobním odběrem (v provozovně po předchozí telefonické dohodě )
- Česká pošta

Objednávka do 2500 Kč Objednávka od 2500 Kč
na dobírku na účet na dobírku na účet
Pošta – standard 50 Kč 25 Kč 0 Kč 0 Kč
Pošta - obchodní balík 90 Kč 65 Kč 0 Kč 0 Kč
GP 120 Kč 90 Kč 80 Kč 50 Kč

6. Pojištění

Zboží je po dobu přepravy pojištěno

7. Odstoupení od smlouvy, reklamace

Storno objednávky:
Objednávku je možné stornovat pouze písemně (e-mailem), nikoli telefonicky.
Objednávku lze stornovat pouze pokud již nebyl dokončen proces její přípravy, a objednávka není již odeslána, nebo připravena k vyzvednutí na prodejně. V takovém případě si provozovatel vyhrazuje právo požadovat po kupujícím finanční náhradu škody za čas vynaložený na přípravu objednávky, použitý obalový materiál, případně náklady na poštovné či náklady za doručení zásilky na provozovnu k osobnímu vyzvednutí.
Odesláním objednávky zákazník souhlasí s našimi obchodními podmínkami uvedenými na této stránce, a zboží objednává závazně.
Vrácení zboží:
na veškeré zakoupené zboží na našem e-shopu se vztahuje zákonná čtrnácti denní lhůta na možnost vrácení zboží bez udání důvodu. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy v souladu se zákonem č. 367/2000 do 14 dnů od převzetí zboží. V takovémto případě je nutné, aby bylo zboží nepoužité, v neporušeném obalu a byl doložen kupní doklad. Zboží zašlete doporučeně zpět do sídla naší firmy (viz. kontakty) s číslem účtu, které bude použito pro vrácení peněz.
peníze za vrácené zboží bez udání důvodu vracíme výhradně na účet, nikoli složenkou v hotovosti

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)
bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

8. Důvěrnost informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetí osobě a učiní veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zneužívány. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Prodávající se zavazuje při nakládání s osobní daty se řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě které bude Prodávající muset poskytnout osobní informace o zákazníkovi třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o zákazníkovi poskytnout dále.
Kupující tímto uděluje svůj výslovný souhlas ke shromažďování osobních údajů, a to v souvislosti s registrací, kdy jsou Prodávajícím požadovány od zákazníka základní informace, jež budou dále doplňovány po provedení závazné objednávky. Zákazník je oprávněn požadovat provedení výmazu svých osobních údajů z databáze vedené Prodávajícím.

9. Závěrečná ustanovení

Spotřebitelská smlouva je závazná pro obě smluvní strany potvrzením objednávky odeslaným formou elektronické pošty.